Statut


Statut
Niepublicznej Placówki Edukacji Psychologicznej
"Gniazdo"§ 1
Niepubliczna Placówka Edukacji Psychologicznej "Gniazdo", dalej zwana "Placówką", jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

§ 2
1.Organem prowadzącym Placówki jest Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" z siedzibą w Katowicach przy ul.Morcinka 19a, dalej zwana "Fundacją".
2.W strukturze Fundacji Placówka jest częścią programu Śląska Szkoła Trenerów "Gniazdo".
3.Placówka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres.

§ 3
Celami Placówki są:
1)doskonalenie zawodowe nauczycieli,
2)upowszechnienie wiedzy i umiejętności psychologicznych w środowisku oświatowym.

§ 4
Dla osiągnięcia celów określonych w § 3 Placówka podejmuje następujące zadania w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli:
1)organizowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjoterapii oraz umiejętności prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych,
2)organizowanie i prowadzenie edukacji niestacjonarnej,
3)tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla wychowawców, nauczycieli, psychologów i terapeutów, zwłaszcza w zakresie podstaw wiedzy i umiejętności psychologicznych,
4)organizowanie konferencji i seminariów służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu form współpracy w środowisku oświatowym,
5)opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

§ 5
Organami Placówki są: kierownik i rada programowa.

§ 6
Funkcje kierownika Placówki sprawuje pełnomocnik Zarządu Fundacji - kierownik Śląskiej Szkoły Trenerów "Gniazdo".
§ 7
Radę programową Placówki tworzą: kierownik i realizatorzy zadań dydaktycznych.

§ 8
Do zadań kierownika Placówki należy:
1)tworzenie planów pracy Placówki na dany rok kalendarzowy oraz odpowiedzialność za ich realizację,
2)przedstawianie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdania z realizacji planu pracy placówki za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku,
3)planowanie i koordynowanie szkoleń,
4)nadzór nad organizacją i przebiegiem zajęć, w tym szczególnie prowadzeniem dokumentacji,
5)ustalanie, w oparciu o zasady przyjęte przez Fundację, stawek wynagrodzenia realizatorów zadań dydaktycznych,
6)podejmowanie decyzji o przyjęciu na szkolenie,
7)utrzymywanie kontaktu z Samorządem Województwa Śląskiego.

§ 9
Do zadań rady programowej Placówki należy:
1)tworzenie programów zajęć i materiałów szkoleniowych,
2)analiza i ocena przebiegu i organizacji zajęć.

§ 10
Do zadań realizatorów zadań dydaktycznych należy:
1)prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych form zajęć edukacyjno-szkoleniowych w ramach ustalonego programu,
2)prowadzenie dokumentacji zajęć,
3)czynny udział w pracach rady programowej.

§ 11
1.Zatrudnianie pracowników na potrzeby Placówki oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia należy do Fundacji.
2.Fundacja zatrudnia wyłącznie osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form doskonalenia.

§ 12
Majątek Placówki wchodzi w skład majątku Fundacji.

§ 13
Działalność Placówki finansowana jest z następujących źródeł”
1)opłaty za szkolenia wnoszone przez osoby prawne i fizyczne,
2)dotacje i granty,
3)darowizny,
4)sprzedaż materiałów edukacyjnych i usług.

§ 14
Uczestnicy szkoleń, kursów i innych form kształcenia ustawicznego prowadzonych przez Placówkę otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 19 listopada 2009 roku.

§ 15
Likwidacja Placówki może nastąpić po zakończeniu realizacji wszystkich form kształcenia ustawicznego nauczycieli.

§ 16
1.Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane, na uzasadniony wniosek kierownika Placówki, uchwałą Rady Fundatorów Fundacji.
2.Wszelkie zmiany statutu wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Samorząd Województwa Śląskiego ich zgodności z prawem.Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo